EnglishFrançaisDeutschΕλληνικάItalianoPortuguêsРусскийEspañol

Η ορθολογική διαχείριση του διαφαινόμενου κινδύνου για το μέλλον των ασύρματων δικτύων στη χώρα, απαιτεί άμεση ανάληψη δράσεων ουσιαστικής, διαρκούς και αναλυτικής ενημέρωσης των πολιτών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Είναι φαινόμενο των καιρών μας η άκριτη υιοθέτηση απόψεων και ισχυρισμών, που υποστηρίζονται από φαινομενικά ορθά επιχειρήματα και η εύκολη απόρριψη ή ο σκεπτικισμός απέναντι στα στοιχεία που παρατίθενται από παγκόσμιους οργανισμούς και οργανωμένες κοινωνίες επιστημόνων. 

Ως παράδειγμα και μόνον της παραπληροφόρησης που μαστίζει την σημερινή κοινωνία, θα αναφερθεί η πρόσφατη τάση απόρριψης του εμβολιασμού των παιδιών ή το ανάθεμα στις τεχνολογίες και τα δίκτυα 5ης γενιάς, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας να αναστείλει την άδεια πιλοτικής λειτουργίας του δικτύου 5G ενός εκ των παρόχων κινητών επικοινωνιών.

Είναι όμως στην ευθύνη των επιστημόνων και των μηχανικών να αξιολογούν και να παραθέτουν τα στοιχεία από τις μελέτες και τις πειραματικές έρευνες με την βέλτιστη δυνατή ακρίβεια και είναι καθήκον απέναντι στη δημόσια υγεία και την κοινωνία να αποφεύγεται η ανούσια και χωρίς αποδείξεις σπορά φόβου.

Στην κατεύθυνση αυτή, στις επόμενες γραμμές θα προσπαθήσω να αναδείξω τη μεθοδολογία, που προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και που ακολουθείται από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτονοβολία (ICNIRP). Οι οδηγίες αυτές αποτελούν τη βάση και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η πρώτη παρατήρηση αφορά στη διάκριση της μη-ιοντίζουσας από την ιοντίζουσα εξαιτίας της πολύ μικρότερης ενέργειας που φέρουν τα φωτόνια αυτής, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη συχνότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συχνότητες λειτουργίας των ασύρματων συστημάτων έχουν χιλιάδες φορές μικρότερη ενέργεια από εκείνη του ορατού φωτός.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η μεθοδολογία για την ανάπτυξη προτύπων για τα όρια έκθεσης στην Η/Μ ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων στηρίζεται στα εξής βήματα:

Α) Προϋπόθεση για την ανάπτυξη των προτύπων είναι η εξαντλητική κριτική επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στις βιολογικές επιδράσεις της έκθεσης στα Η/Μ πεδία, από ομάδα αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων. Αρχικά γίνεται προσεκτική επιλογή των επιστημονικών μελετών, συμπεριλαμβάνοντας μελέτες από πολλούς κλάδους υγείας, όπως η βιολογία, η επιδημιολογία και η ιατρική, αλλά και από κλάδους όπως η φυσική και οι επιστήμες του μηχανικού. Οι τύποι μελετών που περιλαμβάνονται είναι οι επιδημιολογικές, οι πειραματικές σε υγιείς εθελοντές, και οι μελέτες σε ζώα, ιστούς και κυτταρικές δομές. Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων μελετών προς αξιολόγηση περιλαμβάνουν: την ποιότητα σχεδίασης της μελέτης, την ποιότητα της εκτέλεσης της μελέτης, την ποιότητα της αναφοράς των αποτελεσμάτων, την ύπαρξη δημοσίευσης μετά από κρίση από ομότιμους κριτές και τέλος, τη χρησιμότητα στην ανάπτυξη των προτύπων.

Β) Επόμενο βήμα είναι η συνολική εκτίμηση της επικινδυνότητας, δηλαδή η ερμηνεία των μελετών και η συγκριτική τους αξιολόγηση. Τα πιο γνωστά κριτήρια που κάνουν τη διαδικασία της κρίσης διάφανη είναι εκείνα του Α.Β. Hill και εκείνα της IARC για την εκτίμηση της καρκινογένεσης. Τα ερωτήματα που καλούνται οι επιστήμονες να απαντήσουν είναι τα εξής: α) ποια η ένταση συσχέτισης έκθεσης και κινδύνου, ή άλλως υπάρχει σαφής σύνδεση του κινδύνου με την έκθεση; β) πόσο συναφείς και συμβατές είναι οι μελέτες για τη σύνδεση της έκθεσης και του κινδύνου; γ) υπάρχει σχέση δοσολογίας και απόκρισης μεταξύ της έκθεσης και της επίδρασης στην υγεία; δ) υπάρχουν εργαστηριακές αποδείξεις για τη σύνδεση της έκθεσης και της επίδρασης που μελετάται; και τέλος ε) υπάρχουν προφανείς και αξιόπιστοι βιολογικοί μηχανισμοί για τη σύνδεση της έκθεσης και της επίδρασης στην υγεία;

Να σημειωθεί ότι επειδή δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξουμε τη μη-ύπαρξη επιδράσεων στην υγεία, σημαντικό ρόλο παίζει η βαρύτητα όλου του σώματος των επιστημονικών στοιχείων. Για να εδραιωθεί η ύπαρξη ή όχι μιας επίδρασης θα πρέπει η πλειοψηφία των στοιχείων από όλους τους τύπους των μελετών να την υποδεικνύει. Επιπλέον, θα πρέπει τα ερευνητικά αποτελέσματα να επαναλαμβάνονται από ανεξάρτητα εργαστήρια ή να υποστηρίζονται και από άλλες σχετικές μελέτες.

Γ) Στη συνέχεια απαιτείται ο καθορισμός επιπέδων τιμών κατωφλίου και υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις για τον καθορισμό τους. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από την ICNIRP και άλλους οργανισμούς προτυποποίησης, υποδεικνύει ότι ένα επίπεδο μπορεί να εξαχθεί στη βάση της εκτίμησης της επικινδυνότητας για την υγεία από τα επιστημονικά δεδομένα. Το κατώφλι επιλέγεται ως το χαμηλότερο επίπεδο έκθεσης, κάτω από το οποίο δεν έχει βρεθεί κανείς κίνδυνος για την υγεία. Προκειμένου να περιοριστεί η αβεβαιότητα ως προς τις βιολογικές επιδράσεις, εφαρμόζεται ένας συντελεστής ασφαλείας και μείωσης του επιπέδου κατωφλίου, που είναι ανάλογος του επιπέδου της αβεβαιότητας. Μια δεύτερη προσέγγιση που ακολουθείται κυρίως από τη Ρωσία και την Κίνα, είναι να υιοθετήσει κανείς τη λεγόμενη βιολογική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το επίπεδο κατωφλίου έκθεσης καθορίζεται έτσι ώστε κάτω από αυτό να μην έχει παρατηρηθεί καμία βιολογική επίδραση. Αυτή η προσέγγιση αμβλύνει την αναγκαιότητα για την εκτίμηση της επικινδυνότητα για την υγεία, υποθέτει μια ατελή γνώση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης και οδηγεί σε αδικαιολόγητα συντηρητικά πρότυπα.

Δ) Στη συνέχεια ορίζονται όρια έκθεσης στα Η/Μ πεδία που καλούνται «βασικοί περιορισμοί», οι οποίοι αφορούν τις φυσικές ποσότητες εντός του σώματος υπό έκθεση, οι οποίες συνδέονται στενά με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Επειδή οι βασικοί περιορισμοί καθορίζονται ως ποσότητες που συχνά δεν είναι πρακτική η μέτρηση τους, έχουν ορισθεί κάποιες άλλες ποσότητες, «τα επίπεδα αναφοράς», με τρόπο ώστε να παρέχουν έναν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με τους βασικούς περιορισμούς. Τα επίπεδα αναφοράς είναι πρακτικά μετρήσιμα και αντιστοιχούν στους βασικούς περιορισμούς υπό συνθήκες «χειρότερης περίπτωσης» έκθεσης, που είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβούν στην πράξη. Συνεπώς ένας επιπλέον βαθμός ασφαλείας έχει εισαχθεί στον έλεγχο συμμόρφωσης. Οι τιμές των ορίων προσαρμόζονται κατάλληλα σε διαφορετικούς πληθυσμούς, π.χ. γενικό πληθυσμό ή εργαζόμενους, είναι συνάρτηση της συχνότητας, έχουν διάρκεια έκθεσης και αναφέρονται σε ολόκληρο το σώμα ή σε τοπική έκθεση π.χ. του κεφαλιού, του κορμού ή των άκρων.

Ε) Ακολούθως, τα πρότυπα ελέγχονται για την ευχρηστία τους, παραπέμποντας σε τρόπους ελέγχου συμμόρφωσης από αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές (π.χ. την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) με διαδικασίες που αναφέρονται σε πρότυπα άλλων οργανισμών. Επιπλέον, τα πρότυπα πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης. Τέλος, βασικό συστατικό της μεθοδολογίας είναι η πρόβλεψη για τη διαδικασία περιοδικής αναθεώρησης των ορίων, αλλά και όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία υπό το φως νέων επιστημονικών ευρημάτων.

Με στιβαρές μεθοδολογίες και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης από παγκόσμιους οργανισμούς, η επιστήμη κάνει βήματα μείωσης της αβεβαιότητας στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης των Η/Μ πεδίων με τον άνθρωπο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα μεγάλα κέρδη για την ανθρωπότητα από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

 

Αθανάσιος Κανάτας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

kanatas@unipi.gr

Πριν φύγετε…

Δρογκαράτη: Το ελληνικό σπήλαιο όπου γίνονται συναυλίες 60 μέτρα κάτω από τη γη!!

Δρογκαράτη: Το ελληνικό σπήλαιο όπου γίνονται συναυλίες 60 μέτρα κάτω από τη γη!!

Οι περισσότερες συναυλίες το καλοκαίρι, γίνονται είτε στα γνωστά μέρη που λίγο πολύ ξέρουμε. Πώς θα σας φαινόταν αν σας...
Read More
Pony. Το αποκαλούμενο «τζιπ των φτωχών» που κατασκευαζόταν στη Θεσσαλονίκη και έγινε ανάρπαστο. Γιατί «φρέναρε» η ελληνική επένδυση…

Pony. Το αποκαλούμενο «τζιπ των φτωχών» που κατασκευαζόταν στη Θεσσαλονίκη και έγινε ανάρπαστο. Γιατί «φρέναρε» η ελληνική επένδυση…

Η αρχική φωτογραφία προέρχεται από την διαφημιστική εκστρατεία του ελληνικού αυτοκινήτου Pony στην Γαλλία. Το πρωτότυπο όχημα έγραψε μια λαμπρή...
Read More
Ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια σπήλαια της χώρας βρίσκεται στο Καστελόριζο

Ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια σπήλαια της χώρας βρίσκεται στο Καστελόριζο

Στα νότια του νησιού, βρίσκεται ένα από τα εντυπωσιακότερα φυσικά μνημεία της Μεσογείου το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό για το...
Read More
2 Φεβρουαρίου 2020: Η μόνη ημερομηνία με καρκινική γραφή του 21ου αιώνα

2 Φεβρουαρίου 2020: Η μόνη ημερομηνία με καρκινική γραφή του 21ου αιώνα

Μια μοναδική ημέρα για τον 21ο αιώνα ξημερώνει  την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020. Αν διαβάσει κάποιος την ημερομηνία 02/02/2020, θα...
Read More
Νυμφαίο: Το ελληνικό χωριό που έχει ανακηρυχθεί ως ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης

Νυμφαίο: Το ελληνικό χωριό που έχει ανακηρυχθεί ως ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης

Κι όμως, υπάρχει ένα Ελληνικό χωριό  που έχει ανακηρυχθεί ως ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης! Αυτό το χωριό βρίσκεται...
Read More
Τα 10 «χειρότερα» για τους αριστερόχειρες!

Τα 10 «χειρότερα» για τους αριστερόχειρες!

Δυσκολεύονται να κόψουν κάτι με το ψαλίδι, αδυνατούν να χειριστούν το ποντίκι αλλά και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, κινδυνεύουν να...
Read More
Γιατί τα μπουκάλια της μπύρας είναι πράσινα ή καφέ και ποτέ διάφανα;

Γιατί τα μπουκάλια της μπύρας είναι πράσινα ή καφέ και ποτέ διάφανα;

Σίγουρα όλοι έχουμε παρατηρήσει πως τα μπουκάλια της μπύρας είναι καφέ ή πράσινα και ποτέ διάφανα. Το γυαλί επιλέχθηκε από...
Read More
10 πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν!

10 πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν!

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και η επαναστατική θεωρία της σχετικότητας που άλλαξε άρδην μια σειρά από τομείς της επιστήμης κατά τη...
Read More
Το μοναδικό απολιθωμένο φοινικόδασος της Ευρώπης βρίσκεται κάπου στη Λακωνία. Έχει ηλικία 3.000.000 ετών

Το μοναδικό απολιθωμένο φοινικόδασος της Ευρώπης βρίσκεται κάπου στη Λακωνία. Έχει ηλικία 3.000.000 ετών

Μοναδικό στην Ευρώπη είναι το απολιθωμένο φοινικόδασος που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου, στη Λακωνία, κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος Βοιών. Σε ένα τοπίο σπάνιας,...
Read More
Παρνασσός : Ο γέροντας με τις πολλές κόρες

Παρνασσός : Ο γέροντας με τις πολλές κόρες

Οι περισσότεροι που θα διαβάσουν τον τίτλο του άρθρου, είναι πιθανό να σκεφτούν ‘’Άλλο ένα άρθρο για τον Παρνασσό’’. Θα...
Read More
Route 66: ‘Eνας δρόμος, μια ιδέα

Route 66: ‘Eνας δρόμος, μια ιδέα

Το γνωστό σε όλους μας Route 66 έχει γίνει τατουάζ, αφίσες, μπλουζάκια, αυτοκόλλητα, σημαία και… ιδέα. Είναι μια διαδρομή πιο…...
Read More
Φαράγγι Καθολικού: Ένας άγνωστος επίγειος παράδεισος

Φαράγγι Καθολικού: Ένας άγνωστος επίγειος παράδεισος

Ο ελληνικός χώρος φημίζεται για τη φυσική ομορφιά του και τον τρόπο που συνδυάζει το ορεινό και το θαλάσσιο στοιχείο....
Read More
Όταν ο Πειραιάς ήταν νησί…

Όταν ο Πειραιάς ήταν νησί…

Ο Πειραιάς ήταν κάποτε νησί. Σύμφωνα με μελέτες, μέχρι και το 1.550 π.Χ., ο Πειραιάς χωριζόταν από την Αττική με...
Read More
Για όσους γεννήθηκαν πριν το 1980…

Για όσους γεννήθηκαν πριν το 1980…

Το κείμενο μιλάει για το πώς ήταν η ζωή πριν από μερικά χρόνια, αποκαλύπτοντας πολλές αλήθειες για το σήμερα και...
Read More
Το νησί που κάθε έξι μήνες ανήκει σε άλλη χώρα!

Το νησί που κάθε έξι μήνες ανήκει σε άλλη χώρα!

Λιγότερο από έξι χιλιόμετρα πριν από το σημείο που το ποτάμι Bidasoa, κοντά στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, αδειάζει στον Ατλαντικό Ωκεανό,...
Read More
Πώς ήταν να μεγαλώνεις μόνο με σταθερό τηλέφωνο!

Πώς ήταν να μεγαλώνεις μόνο με σταθερό τηλέφωνο!

Κάποτε τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά, πολύ πιο λιτά. Κάθε σπίτι είχε μόνο μια τηλεόραση (κι αυτή συνήθως είχε...
Read More
Το σχολείο που στα διαλείμματα παίζει Χατζιδάκι και στους τοίχους του βλέπεις πίνακες των Πικάσο και Ντα Βίντσι

Το σχολείο που στα διαλείμματα παίζει Χατζιδάκι και στους τοίχους του βλέπεις πίνακες των Πικάσο και Ντα Βίντσι

Σε δημόσιο δημοτικό σχολείο της Αττικής χάρη στην αξιέπαινη πρωτοβουλία και συμβολή του διευθυντή έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια που αξίζει...
Read More
Το ορεινό χωριό της Καρπάθου όπου «το πάνω χέρι έχουν οι γυναίκες

Το ορεινό χωριό της Καρπάθου όπου «το πάνω χέρι έχουν οι γυναίκες

Στο ορεινό χωριό Όλυμπος, στο βόρειο τμήμα της Καρπάθου, εκεί όπου η λαϊκή παράδοση παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα, με τις μεγαλύτερες...
Read More
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Εκπληκτικές Φωτογραφίες Δείχνουν την Αναγέννηση των Φυτών σε Καμένο Δάσος

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Εκπληκτικές Φωτογραφίες Δείχνουν την Αναγέννηση των Φυτών σε Καμένο Δάσος

Ο φωτογράφος Murray Lowe κατάγραψε τα πρώιμα σημάδια της ζωής σε καμένο δάσος όταν αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από...
Read More
Όσμιο: Το πιο ακριβό μέταλλο στον κόσμο – 8 τόνοι χρυσού για 1 κιλό όσμιο – Η Ελλάδα είναι γεμάτη…

Όσμιο: Το πιο ακριβό μέταλλο στον κόσμο – 8 τόνοι χρυσού για 1 κιλό όσμιο – Η Ελλάδα είναι γεμάτη…

ΟΣΜΙΟ: TO AΠΟΛΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ και ο «κρυφός πόλεμος» εναντίον της ΕΛΛΑΔΑΣ για την κατοχή του. Το ιρίδιο, το όσμιο...
Read More
Τα αδέλφια από τη Ναύπακτο που “σαρώνουν” στη Νέα Υόρκη, με μια καντίνα

Τα αδέλφια από τη Ναύπακτο που “σαρώνουν” στη Νέα Υόρκη, με μια καντίνα

Το ελληνικό street food που κάνει θραύση στη Νέα Υόρκη και το …καρότσι του θείου Κώστα που έγινε καντίνα «Πιστεύουμε...
Read More
Αλπικό τοπίο το Περτούλι! Κι άσε τους άλλους να τρέχουν στην Ελβετία…

Αλπικό τοπίο το Περτούλι! Κι άσε τους άλλους να τρέχουν στην Ελβετία…

Τι να την κάνει κανείς την… Ελβετία , όταν στην καρδιά της Ελλάδας υπάρχει το αλπικό Περτούλι !  Οι εικόνες...
Read More
Η Ιλιάδα σε έναν χάρτη: Όλοι οι Ομηρικοί ήρωες και οι καταγωγές τους

Η Ιλιάδα σε έναν χάρτη: Όλοι οι Ομηρικοί ήρωες και οι καταγωγές τους

Είναι πραγματικά εκπληκτικό το τι μπορεί να βρει κανείς κατά τύχη στο Διαδίκτυο: Ως γνωστόν, στους δαιδαλώδεις «διαδρόμους» του μπορούν...
Read More
Το τρένο που περνά από 55 τούνελ και 196 γέφυρες μέσα στις χιονισμένες Άλπεις

Το τρένο που περνά από 55 τούνελ και 196 γέφυρες μέσα στις χιονισμένες Άλπεις

Στη λευκή πανδαισία των Άλπεων, μια κόκκινη γραμμή προσθέτει μια διαφορετική χρωματική πινελιά. Είναι τα βαγόνια του τρένου Bernina Express...
Read More
Εκπληκτικό γκράφιτι στη Κρήτη απεικονίζει τον Νίκο Ξυλούρη

Εκπληκτικό γκράφιτι στη Κρήτη απεικονίζει τον Νίκο Ξυλούρη

Ένα εκπληκτικό γκράφιτι που απεικονίζει τον Νίκο Ξυλούρη βρίσκεται στην είσοδο των Ανωγείων με τον «Αρχάγγελο της Κρήτης» να υποδέχεται...
Read More
Ένα ελληνικό εκκλησάκι στη λίστα με τους 10 καλύτερους ναούς του κόσμου μέσα σε σπηλιά

Ένα ελληνικό εκκλησάκι στη λίστα με τους 10 καλύτερους ναούς του κόσμου μέσα σε σπηλιά

Ένα ελληνικό εκκλησάκι, πολύ μικρό σε μέγεθος, αλλά με πολύ εντυπωσιακή θέα, βρίσκεται ανάμεσα στα 20 καλύτερα που είναι χτισμένα...
Read More
Τρίκαλα: Τοποθέτησαν ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ σε 92 σχολεία

Τρίκαλα: Τοποθέτησαν ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ σε 92 σχολεία

Ο Δήμος Τρικκαίων, ένας από τους πιο εξελιγμένους Δήμους της Ελλάδας, κατασκεύασε ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑμεΑ σε 92...
Read More
Όλοι Οι Νόμοι Της Φυσικής Του Αριστοτέλη Βρίσκονται Μέσα σ’ ένα Υπέροχο Πάρκο Στη Χαλκιδική

Όλοι Οι Νόμοι Της Φυσικής Του Αριστοτέλη Βρίσκονται Μέσα σ’ ένα Υπέροχο Πάρκο Στη Χαλκιδική

Ο αρχαίος  Έλληνας φιλόσοφος, Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.Χ, στην περιοχή Στάγειρα της Χαλκιδικής. Μπορεί να μην έζησε μεγάλο διάστημα...
Read More
Δίκτυα 5G και ακτινοβολία. Υπάρχει προστασία;

Δίκτυα 5G και ακτινοβολία. Υπάρχει προστασία;

Η ορθολογική διαχείριση του διαφαινόμενου κινδύνου για το μέλλον των ασύρματων δικτύων στη χώρα, απαιτεί άμεση ανάληψη δράσεων ουσιαστικής, διαρκούς...
Read More
Canal d’ amour: Η παραλία της… αγάπης βρίσκεται στην Κέρκυρα

Canal d’ amour: Η παραλία της… αγάπης βρίσκεται στην Κέρκυρα

Είναι από τις πιο όμορφες και φημισμένες παραλίες της Κέρκυρας, γνωστή σε όλη την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για την παραλία που...
Read More